طی احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر اقتصاد یک مشاور و یک معاون وزیر در شورای‌عالی راهبری پروژه‌های وزارت اقتصاد منصوب شدند.

Source: بانک و بیمه