بیمه آسیا سطح یک توانگری مالی را به‌دست آورد. به گزارش روابط عمومی ‌این شرکت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران در اجرای ماده 6 آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره 69) و براساس صورت‌های مالی سال 1395، سطح یک توانگری مالی سال 1396 بیمه آسیا را تاییدکرده است.

Source: بانک و بیمه