دو هفته بعد از خیز بازار ارز، با دخالت بانک مرکزی و عرضه ارز از سوی صرافی ها، بازار در آخرین روزهای هفته روی آرامش دید. هرچند باید منتظر آرامش بازار از هفته آینده بود، اما با افزایش عرضه ارز از سوی صرافی ها به نظر می رسد که انتظار برای افزایش گرانی بیشتر از ارقام کنونی دیگر اتفاق نیفتد. طی دو هفته گذشته بازار ارز، برای گران شدن، خیز برداشت. از ابتدای هفته، برخی صرافی ها حتی از خرید و فروش ارز…
Source: اخبار صرافی ها