گروه بنگاه‌ها: بانک مسکن همزمان با رونمایی از سامانه صیاد و به‌منظور اجرای سیاست‌های بانک مرکزی به‌منظور اعتبارسنجی مطلوب‌تر متقاضیان دریافت دسته چک، به سامانه صیاد پیوست. سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک به نام «صیاد» سامانه‌ای است که به‌منظور ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک، استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدیگری، بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعب در صدور دسته‌چک ازسوی بانک مرکزی طراحی و راه‌اندازی شده است.همچنین با راه‌اندازی سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک)، اعتبار به چک‌ها بازگشته و با به‌کارگیری آن در مبادلات شاهد رونق کسب‌و‌کار شود.

Source: بانک و بیمه