بانک مرکزی با هدف تعميق و پياد‌ه‌سازي مفاهيم نوين نظارت بانکي در نظام بانکي کشور و تسهيل اجراي استانداردهاي بين‌المللي، بخش چهارم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد.به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی در اين بخش، بر دو موضوع «محاسبه ريسک بازار و سرمايه پوششي مورد نياز براي اين نوع ريسک با استفاده از مدل‌هاي داخلي مورد استفاده توسط بانک‌ها» و «توضيح فرآيند بررسي نظارتي معرفي شده در رکن دوم سند بال ۲» تاکيد شده است.

Source: بانک و بیمه