مایتری سیتارامن
تحلیلگر یورو نیوز

اتحادیه پولی اروپا چه طرحی برای آینده دارد؟ آیا در این دوران دشوار این ایده قابل تحقق است؟ که آیا این طرح در شرایطی که ما شاهد بحث‌ها درباره مهاجرت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستیم می‌تواند مانع اختلاف‌ها‌ در اتحادیه شود؟


Source: دنیای اقتصاد