دنیای اقتصاد: روز سه‌شنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت در نخستین نشست سخنگویی دولت دوازدهم از تغییر روش بودجه‌ریزی از روش سنتی و مبتنی بر عملیات، به بودجه‌بندی برمبنای صفر در سال 1397 خبر داد. این در حالی بود که سخنگوی دولت در اظهار نظر پیشین خود در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت از تغییر رویکرد بودجه‌ریزی به روش مبتنی بر صفر خبر داده بود. اظهار نظری که چه به واسطه احتمال تغییر استراتژی یکباره دولت در بودجه‌بندی و چه به‌واسطه احتمال عدم صراحت در سخنان سخنگوی دولت عجیب به نظر می‌رسید. سخنگوی دولت دوازدهم در سومین اظهار نظر خود پیرامون بودجه نیز در تغییر جهتی دوباره از عزم دولت برای عملیاتی کردن رویکرد بر مبنای قیمت تمام شده عملیات در سال پیش‌رو خبر داد. اظهار نظری که فرضیه اشتباه زبانی سخنگوی دولت در اظهار نظر پیشین را تقویت کرد. بر مبنای اظهارات جدید نوبخت، دولت در نظر دارد در سال پیش‌رو از رویکرد قیمت تمام‌شده عملیات برای تخصیص منابع بودجه استفاده کند. در این روش دستگاه‌ها ابتدا مشخص می‌کنند فعالیت‌های مطابق با ماموریتشان چه هدفی را دنبال می‌کنند. پس از آن قیمت تمام شده‌ این فعالیت‌ها بر حسب هزینه واحد محاسبه شده و منابع مورد نیاز در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.


Source: بانک و بیمه