موسی غنی نژاد

اقتصاددان

مطمئنا یکی از دلایل ناتوانی اقتصاددانان در تاثیرگذاری بر عرصه عمومی این است که مسائل علمی مطرح شده از سوی آنان با ادبیاتی آکادمیک است و برای مردم عادی جذابیتی ندارد، به نحوی که از حوصله آنها خارج است. البته واقعیت این است که به‌صورت کلی، در اکثر مواقع، مسائل تخصصی و علمی برای مردم عادی جذاب نیست و بخش اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حوزه اقتصاددانان منافع عمومی و بلندمدت را در نظر می‌گیرند، درحالی که اکثر مردم، تاثیرات کوتاه‌مدت و کوچک را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند. برخلاف اقتصاددانان، پوپولیست‌ها مواردی را مطرح می‌کنند که مردم عادی به آن علاقه‌مندی نشان می‌دهند، لیکن در بلندمدت به نفع آنان نیست. پوپولیست‌ها اساسا در تبلیغات خود مسائل ساده‌ای را مطرح می‌کنند که عواید کوتاه‌مدتی را نصیب افراد جامعه می‌کند، همین حربه موجب می‌شود تا نسبت به اقتصاددانان قدرت نفوذ بیشتری در افکار عمومی داشته باشند و مردم عادی تصور کنند اقتصاددانان منافع آنها را در نظر نمی‌گیرند.


Source: دنیای اقتصاد