گروه بنگاه‌ها: بيمه مركزي طي نامه‌اي توانگري بيمه ما را در سطح يك تاييد كرد.به گزارش ریسک نیوز، مدير كل نظارت بر شركت‌هاي بيمه اذعان کرده در راستاي اجراي ماده ٦ آيين‌نامه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي با توجه به‌صورت‌هاي مالي سال 95 و اعمال تعديلات نسبت توانگري مالي اين شركت در سطح يك و معادل ٢٣٦ درصد در سال ٩٥ مورد تاييد است.

Source: بانک و بیمه