دنیای اقتصاد: آرایش شورای پول و اعتبار با یک تغییر مواجه شد. وزیر راه، مسکن و شهرسازی با رای هیات دولت به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده و جایگزین وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی خواهد شد. براساس تصمیم هیات وزیران، عضویت وزیر جهاد کشاورزی نیز در شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت به‌عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شدند که تغییری در این زمینه نسبت به گذشته رخ نداد.

Source: بانک و بیمه