رضا غلامعلی‌پور

معاون توسعه بازار فرابورس ایران

يكي از مهم‌ترين مواردي كه همواره در تامين مالي از طريق بازار صكوك یا همان بازار بدهي موردتوجه بوده، نرخ تامين مالي و تاثيرگذاري آن بر ساير متغيرهاي اقتصادي و مالي است. دولت، شرکت‌ها و نهادهاي عمومي به‌عنوان متقاضيان جذب منابع، همواره با رصدكردن نرخ تامين مالي در بازار پول و بازار اوراق بدهي سعي دارند تصميم بهينه را از لحاظ ابزار تامين مالي، زمان سررسيد و حجم تامین مالی اتخاذ کنند.بررسي تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد با توجه به ارتباط و تاثيرگذاري مستقيم بازار پول و بازار اوراق تامین مالی بر یکدیگر، حداكثر هماهنگي بين متوليان اين بازارها وجود دارد، به نحوي كه در برخي موارد نهاد واحدي به سياست‌گذاري درخصوص تعيين نرخ و ارتباط بين اين دو بازار مي‌پردازد.


Source: دنیای اقتصاد