وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سهم پایین بیمه‌های دولتی گفت: «پیشنهاد دادیم به‌جز بیمه ایران، بقیه بیمه‌ها را به مردم دهیم؛ زیرا اعتقادی به بنگاه‌داری دولت جز در مواقعی که الزام قانونی است، ندارم.»

Source: بانک و بیمه