با امضای قرارداد با اوبربانک اتریش، امکان نقل‌و‌انتقال تمام عملیات بانکی فراهم شده و این بانک، تسویه‌کننده تمامی عملیات در سطح بین‌المللی بر‌اساس یورو خواهد بود.

Source: بانک و بیمه