دکتر فرزاد بزرگی

مدرس دانشگاه

موتور محرک اقتصاد ملی، تولید و اشتغال و سیستم انتقال قدرت این محرک اقتصادی، درگرو عملکرد درست و به موقع بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر، سیستم بانکی کشور، با مشکلاتی مواجه بوده که صرف نظر از عوامل بیرونی و تحمیلی، بخشی از آن ناشی از ضعف ساختاری، ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی و ضعف مدیریتی و نظارتی است؛ بنابراین در ابتدا این مشکلات و اهداف گمشده واکاوی شده و سپس راه‌حل‌های پیشنهادی ارائه شده است. به‌طور کلی، بانک مرکزی سه هدف تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، تضمین سلامت سیستم بانکی و نظارت بر عملیات بانک‌ها را دنبال می‌کند؛ بنابراین هدف بانک مرکزی، تنها چاپ و نشر پول (پول‌آفرینی) نیست؛ بلکه بر اهدافی مانند، حفظ ارزش پول ملی، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد امنیت مالی سپرده‌گذاران تاکید دارد.

Source: بانک و بیمه