ecodiccc1در بازارهای  تجاری و اقتصادی، فعالان خُرد و عمده همواره با اصطلاحات ِ تخصصی روبرو می شوند که برخی از آنها حتی با اینکه به زبان مادری خودشان است، قابل درک نبوده و ممکن است در زمینه ی خاصی کاربردی متفاوت داشته باشد.

بازارهای مالی  از قبیل بورس، بانک،بیمه، گمرک ها، صادرات و واردات  و… همگی مملو از اصطلاحات تخصصی می باشند که هم صاحبان این بازارها و هم مخاطبین آنها نیاز به آگاهی از این اصطلاحات دارند.

اکودیک : دانشنامه اقتصادی  بر آن است تا با تشریح این اصطلاحات از زبان های خارجی و یا در زبان فارسی، به 2 صورت خلاصه و مشروح در این امر کوشا باشد.

درآمد این مجموعه  از جذب آگهی های درون سایت تامین خواهد شد.

برای تماس با این مجموعه می توانید از طریق تماس با ما اقدام نمایید