عليرضا توكلي كاشي

كارشناس ارشد بازار بدهي

در حال‌حاضر، موانعي بر سر راه انتشار اوراق رهني در ايران وجود دارد كه باعث شده به‌رغم گذشت بيش از يك سال از انتشار اولين‌سري اوراق رهني توسط بانك مسكن و اعلام مقامات اجرايي مبني بر انتشار مراحل بعدي آنها، بازار سرمايه كشور شاهد انتشار اين اوراق نباشد.


Source: دنیای اقتصاد