بانک انگلستان بعد از 10 سال نرخ بهره را افزایش داد. از زمان آغاز بحران اقتصادی در سال 2007، نرخ بهره در انگلستان در نوبت‌های مختلف، از 5/ 5 درصد تا 25/ 0 درصد کاسته شد. هیات حاکم بر بانک مرکزی این کشور با اکثریت غالب «باز»ها، انتظار انقباضی از سیاست‌های این بانک ایجاد کرده بود.

Source: بانک و بیمه