اقتصاد کشور در دهه 40 همچون سال‌های گذشته پس از یک رکود اقتصادی در سال‌های 40 و 41 با چینش جدید دستگاه‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار، وارد مرحله تازه‌ای شد. به عقیده برخی اقتصاددانان اصلاح نظام اداری کشور و تولد وزارت اقتصاد در کنار سازمان برنامه و بانک مرکزی و با انتخاب روسا و وزیران جدید، مهم‌ترین تغییراتی بودند که دهه 40 را متفاوت با بقیه سال‌های اقتصاد کشور کردند. رشد متوسط بیش از 11 درصد و تورم بسیار پایین همراه با ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور را می‌توان مهم‌ترین نتایج سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته عنوان کرد.

Source: دنیای اقتصاد