گروه بنگاه‌ها: لوح تقدیر پنجمین کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط عمومی، به پاس تلاش در جهت آموزش و توسعه حرفه‌ای روابط عمومی ایران، به مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران تعلق گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این لوح از اهتمام و تلاش حمیدرضا رهبر، مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای آموزش و توسعه حرفه‌ای روابط عمومی تقدیر شده است.

Source: بانک و بیمه