گروه بنگاه‌ها: کامبیز حاجی میرآقا، معاونت فنی بیمه معلم از رونمایی طرح فیروزه‌ای بیمه معلم خبر داد.وی با بیان این موضوع که بخشی از خاطرات خوب و شیرین مردم در دوران کودکی از اماکن متبرکه است، ایفای مسوولیت اجتماعی را انگیزه اصلی بیمه معلم در رونمایی از این طرح عنوان کرد.بیمه معلم در اجرای این طرح به مسوولیت اجتماعی خود بیشتر از حاشیه سود توجه دارد.نکته حائز اهمیت این طرح ترکیب 2 پوشش بیمه آتش‌سوزی و مسوولیت هیات‌های امنای مساجد و صاحبان تکایا است. طرح بیمه معلم از یکسو پوشش آتش‌سوزی تکایا و از سوی دیگر بیمه مسوولیت هیات امنای مساجد و دارندگان هیات‌ها را در یک دوره یکساله تحت پوشش قرار می‌دهد.در طرح بیمه معلم سهولت در فرآیند پرداخت خسارت به‌گونه‌ای متمایز طراحی شده است.

Source: بانک و بیمه