گروه بنگاه‌ها: پس از برجام، 5 قرارداد فاينانس و 2 قرارداد ريفاينانس ازسوی بانك صنعت و معدن امضا شده كه از اين حيث می‌توان اين بانك را بانك پيشتاز كشور در حوزه تامين منابع مالي خارجي نامگذاري کرد.مدیر امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن با اعلام این مطلب گفت: در عرف بانكداري به قراردادهاي تامين مالي ميان‌مدت و بلندمدت، فاينانس و همچنين به قراردادهاي تامين مالي كوتاه‌مدت، عمدتا يكساله ريفاينانس گفته می‌شود. عباس دانشور با بیان اینکه برخي قراردادهاي فاينانس به‌صورت پروژه‌محور و برخي به‌صورت توافقنامه كلي، امضا شده است. افزود: از قراردادهاي اشاره شده فاينانس 2 مورد به‌صورت پروژه‌محور و 3 مورد در قالب توافقنامه كلي بوده است.

Source: بانک و بیمه