دکتر رضا بوستانی

اقتصاددان

سال گذشته اولین سری از اوراق رهنی ثانویه در بازار منتشر شد. این اوراق سودی در حدود 18 درصد داشت و ابتدا با استقبال از طرف سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد. اما در ادامه، انتشار این اوراق متوقف شد و عملا برنامه تعمیق این بازار راکد ماند. انتشار اوراق رهنی ثانویه با چه هدفی انجام شد و دلایل عدم موفقیت آن چه بود؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.


Source: دنیای اقتصاد