غلامرضا انبارلویی 
تصرف قانونی در وجوه دولتی چگونه است ؟ و تصرف غیرقانونی کدام است؟ حکم متصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و دولتی چیست ؟نه تنها هر حسابدار و حسابرس بلکه هر شخصی که سواد مالی و محاسباتی در حد فهم منطوق و درک مفهوم احکام قانونی مترتب بر دریافت و پرداخت های مالی و مقررات اداری را داشته باشد، پاسخ پرسش های فوق را با رجوع به قوانین و مقررات موضوعه می تواند به سهولت دریابد. اما چرا این ادراک در برخی از بالاترین سطوح نظارتی و اجرایی دست اندرکار امور مالی ، محاسباتی ، اداری ، پولی و بانکی مشاهده نمی شود . توجه و تدقیق به مراتب زیر رونمایی از چند نمونه و مصداق بارز این ادعاست :
1- طبق قانون برنامه پنج ساله که در طول اجرا کلیه قوانین و مقررات مغایر با خود را متوقف الاجرا می نماید در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری و 
صرافی ها توسط بانک مرکزی، آنها از مسئولیت منفصل می گردند و ادامه تصدی مدیران مربوطه را در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می نماید(1).
2- یکی از شقوق سلب صلاحیت حرفه ای تخلف تصدی مشاغل دوگانه و عد …
Source: اخبار صرافی ها