امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ، قیمت انواع سکه در صرافی ها با ثبات قیمت روبه رو شده است.
Source: اخبار صرافی ها