روز گذشته بانک مرکزی با هدف ارتقای رعایت قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور، به‌روزرسانی استانداردها و رویه‌های بانکی متناسب با استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی و در راستای تکمیل ضوابط حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری، «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر مبنای این دستورالعمل، هیات‌مدیره موسسات اعتباری به‌منظور کاهش ریسک ناشی از عدم‌رعایت قوانین (Compliance Risk) موظف به ایجاد کمیته و واحد رعایت قوانین و مقررات در مجموعه متبوع خود هستند.

Source: بانک و بیمه