اکونومیست

برای خیل کثیری از طرفدارانش، مرکل قهرمانی است که در مقابل زورگویی‌های پوتین و ترامپ ایستادگی می‌کند و با گشایش مرزهای آلمان به روی مهاجران، شخصیتی بشردوست از مردم آلمان برای جهانیان ترسیم کرده است. اما در مقابل، مخالفان، او را فردی بیمار و ضعیف می‌پندارند که در مقابل موج عظیم مهاجران، قدرت مقاومت نداشت و آلمان را به‌سوی ویرانی گسیل کرده است.


Source: دنیای اقتصاد