گروه بنگاه‌ها: موسسه اعتباری نور در حال حاضر، به لحاظ حجم منابع از حدود 30 بانک و موسسه در رتبه دوازدهم شبکه بانکی کشور قرار دارد.در راستای حمایت از سیاست‌های دولت و برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، موسسه اعتباری نور حضور خود در تامین مالی واحدها، کارگاه‌های کوچک، ایجاد اشتغال و حمایت از سیاست دولت را تعمیق می‌بخشد.با توجه به اینکه حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر به رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از تولید منجر به ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی، حمایت از تولید مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و نیز حمایت از تولید با کارکرد تسهیل‌کنندگی، از جمله راهبردهای اصلی موسسه اعتباری نور است، این موسسه در تامین مالی پروژه‌های تولیدی حضور بیشتری خواهد داشت.

Source: بانک و بیمه