بهای کالاهای صادراتی در مهرماه به رشد خود ادامه داد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه شاخص در مهرماه 7/ 4 درصد ثبت شده است. این در حالی است که در شهریور نیز شاخص رشد ماهانه 7/ 4 درصدی را ثبت کرده و از رشد 6/ 3 درصدی شهریور ماه سبقت گرفته است. در تحلیل این رشد تحرکات نرخ ارز نقش اصلی را دارد. نرخ ارز در دو ماه مورد بررسی حرکت مثبتی را پیش گرفته و همین امر، نفع صادرکنندگان را سبب شده است.

Source: بانک و بیمه