ربکا اشتفن‌هایر
دویچه‌وله

چه کسانی به حزب راستگرا و پوپولیست ‌«آلترناتیو برای آلمان» رأی می‌دهند؟ این پرسشی است که گروهی از پژوهشگران به آن پاسخ داده‌اند. نتیجه پژوهش آنها نقش امنیت شغلی در گرایش به احزاب سیاسی را نمایان می‌سازد. ترس از تنزل شغلی یا بیکاری و نداشتن چشم‌اندازی روشن برای آینده عواملی هستند که باعث می‌شوند گروهی از مردم آلمان به حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)رأی دهند. براساس پژوهش بنیاد «هانس بوکلر» که وابسته به کنفدراسیون شوراهای کارگری آلمان است، کسانی که به حزب آلترناتیو برای آلمان رأی می‌دهند، به هیچ وجه به لحاظ اقتصادی در وضعیتی بدتر از رأی‌دهندگان به دیگر احزاب آلمان به سر نمی‌برند، اما ترس‌هایی که دارند بیشتر است. آنها می‌ترسند که کنترل زندگی‌شان را از دست بدهند.


Source: دنیای اقتصاد