احسان زائری
پژوهشگر اقتصادی

با انتخاب دولت دوازدهم و معرفی کابینه دولت به مجلس و گرفتن رای اعتماد، اکنون مساله اساسی کارکرد و هماهنگی هر چه بیشتر تیم اقتصادی دولت در زمینه سیاست‌گذاری و اجرا است، چرا که رونق در اقتصاد کشور و رفاه اقتصادی یکی از مطالبات جدی رای‌دهندگان به دولت فعلی بوده است، البته رونق اقتصادی که دستاورد کنترل تورمی دولت قبل را تضعیف نکند، چرا که معمولا دولت‌ها در سال‌های گذشته درگیر قربانی کردن رونق و رشد اقتصادی کشور به نفع کنترل تورم یا برعکس، افزایش تورم برای ایجاد رونق اقتصادی بوده‌اند. اما در این میان نیم نگاهی به گذشته نه‌چندان دور در کشور در دهه 40، زمان ورود اقتصاد مدرن به ایران می‌تواند به شدت مفید واقع شود، به این دلیل که رکود وجه اشتراک آن دوران با سال‌های فعلی بوده و ارجاع به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده برای خروج از رکود در دهه 40، هر چند در بستری متفاوت، می‌تواند راهنمای مناسب برای عبور از رکود کنونی اقتصاد در نظر گرفته شود.


Source: دنیای اقتصاد