واحد‌های ارزیابی خسارت بیمه معلم برای بازدید از منطقه و ارزیابی خسارات زلزله دست به کار شدند.کارشناسان این شرکت با نهایت سرعت و توان خود به ارزیابی خواهند پرداخت تا بتوانند هرچه زودتر بخشی از خسارات مردم آسیب‌دیده را جبران کنند.

Source: بانک و بیمه