16 میلیارد و 800 میلیون ریال خسارت بابت فوت 8 نفر از کارکنان شرکت پالایش نفت تهران ازسوی شرکت بیمه «ما» پرداخت شد.به گزارش روابط عمومی‌ بیمه «ما»، حادثه روز جمعه 5 آبان در پالایشگاه نفت تهران که تحت پوشش بیمه‌نامه مسوولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان بیمه «ما» قرار داشت، 8 نفر از کارکنان بیمه‌گذار و پیمانکاران مربوطه فوت شدند.سعید طاهری، مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه «ما» در این خصوص گفت: شرکت پالایش نفت تهران تحت پوشش بیمه‌ای مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان این شرکت قرار گرفته است. با توجه به شرایط خصوصی بیمه‌نامه صادره، شرکت بیمه متعهد به پرداخت مبلغ 210 میلیون تومان (مطابق با دیه روز) به ازای فوت هر نفر است.

Source: بانک و بیمه