در اولین روز هفته، سکه از مرز روانی یک میلیون و 350 هزار تومان عبور کرد؛ روز شنبه، سکه11 هزار تومان رشد کرد و به بهای یک میلیون و360 هزار تومان رسید.

Source: بانک و بیمه