گروه بنگاه‌ها: کتاب اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص نوشته هادی دستباز ازسوی انتشارات پژوهشکده بیمه در 22فصل و 615 صفحه به چاپ رسید.

Source: بانک و بیمه