رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست این بانک در نحوه حمایت از تولید و اشتغال پرده برداشت. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی واحد‌های اقتصادی از برنامه‌های ویژه نظام بانکی در حوزه تولید و اشتغال خواهد بود. کارشناسان پیش از این نگرانی خود را در تامین مالی چنین مسائلی و به ویژه در زمینه پول‌پاشی اشتغالی را مطرح کرده بودند، ولی رئیس‌کل بانک مرکزی از تخصیص هدفمند منابع برای اشتغال و تولید که بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود، خبر داده است.

Source: بانک و بیمه