این نرم افزار تحلیل ریاضی و آماری از مجموعه ای از جعبه ابزارهای مختلف مالی، شبکه عصبی، ژنتیک و … جهت انجام تحلیل های رگرسیونی و اقتصادسنجی تشکیل شده است. بهترین و کاملترین نرم افزاری که قابلیت برنامه نویسی دارد و در صورت داشتن مهارت در این زمینه هر محققی را از تخمین های اقتصادسنجی بی نیاز می کند. این نرم افزار بهترین نرم افزار ممکن برای تحلیل مدل های رشد، شبیه سازی و بهینه سازی پویای اقتصادی و تحلیل مدل های رشد تصادفی و مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی است. از دیگر کاربردهای این نرم افزار شبیه سازی مدل های اقتصادسنجی غیر خطی و آستانه ای است

Related entries