عبارتند از فراهم ساختن سخت‌افزار، نرم‌افزار و تجهیزات مورد لزوم و ایجاد شبکه به نحوی است که پردازش تراکنش پرداخت «دارنده کارت» به پذیرنده را میسر سازد.