• بایگانی ها

Bank Line

حداکثر اعتباری که بانک به مشتری اعط می کند که Line هم نامیده می شود

Bank Notes

اسنادی که توسط بانک مرکزی انتشار می یابد و همانند پول اعتبار دارد – پول کاغذی