حد و میزان اعتبار توافقی میان بانک و مشتری که در صورت نیاز تا میزان معیتی وام دراختیار مشتری گذاشته شود . حداکثر مبلغی که بانک حاضر است در مدت معین در اختیار مشتری بگذارد.