این شاخص مجموع ارزش اسکناس و دارایی های نقدی بخش عمومی را میسنجد (نقدینگی) و رابطه آن با ارز کشور تقریبا مستقیم میباشد هر چند برخی اوقات نیز خلاف این موضوع رخ می دهد. تئوری مورد اتفاق در مورد این شاخص بدینگونه میباشد که افزایش بیش از حد پول نقد در میان مردم میتواند اثرات تورمی داشته باشدو همین مساله بانک مرکزی را برای افزایش نرخ بهره تحریک خواهد کرد.