حساب مالی یک بانک در بانک یک کشور خارجی: حساب جاری ارزی که یک بانک در بانک خارجی دارد. با استفاده از این حساب میتوان بر حسب واحد پول کشوری که بانک در آن مستقر است پول واریز یا برداشت کرد و همچنین از این حساب برای انجام معاملاتی استفاده میشود که تسویه آن بر حسب واحد پول کشور مزبور است.