• بایگانی ها

Vestro Account

حساب وسترو :  حسابی که بانک یک کشور برای یک بانک خارجی باز می کند. وسترو واژه لاتین به معنای ” مال شما” است. از نظر بانک خارجی این حساب یک حساب نوسترو است. نوسترو واژه لاتین به معنای ” مال ما” است.

VOL – Volatility

ناپایداری :  اندازه آماری  تغییر قیمت یک جفت ارز در یک محدوده زمانی مشخص؛ نوسان و جنبش قیمت یک محصول تجاری در بازه زمانی مشخص ؛ مقیاسی برای میزان نوسانی که پیش بینی می شود قیمت یک دارایی طی یک دوره مشخص داشته باشد