• بایگانی ها

Wire Transfer

انتقال و حواله پول از شعب یک بانک به سایر بانکهای سراسر دنیا بصورت الکترونیکی که معمولا برای مبالغ کلان بکار میرود.

Working Bank

بانک جهانی بانکی متشکل از کشورهای عضو صندوق بین المللی پول که هدفش کمک به توسعه و عمران این کشورها میباشد و این کار را با اعطای وام به آنها انجام میدهد.