اسناد قرضه بدون بهره ؛ این اسناد با قیمتی بسیار نازلتر از قیمت اصلی واگذار می شود و گرچه در طی دوره دوام آن بهره ای به آن تعلق نمی گیرد ولی در موعد سررسید آن که بیشتر از 10 سال است دارنده سهام چندین برابر قیمت خرید وجه دریاف می کند.