• بایگانی ها

استثنائات

وقایعی که مشمول بیمه نمی شود یا از تعهد بیمه گر (شرکت بیمه) خارج اند در اصطلاح بیمه، استثنائات یا خطرات اضافی بیمه ای نامیده می شوند. برخی از این خطرات (درصورتی که در قلمرو قانونی باشند) بنا به درخواست بیمه گزار و با پرداخت بهای نسبتاً بالاتر از پوشش ها بیمه ای فروخته می شود، که در این گونه موارد تایید ستاد الزامی است.

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعای خسارت از سمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعای خسارت از سمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح كالا – علائم و یا شماره های تجاری – نام كشتی حامل – ذكر عبارتی كه حاكی از وجود كالا در كشتی باشد – بنادر بارگیری و تخلیه – نام حمل كننده كالا – نام گیرنده كالا – نام و نشانی شخصی كه ورود اجناس به اطلاع او می رسد و هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد است. همچنین تعداد نسخه های بارنامه كه به صورت اصل صادر شده است و تاریخ صدور.