• بایگانی ها

امنیت سامانه اطلاعاتی حسابداری

امنیت سامانه اطلاعاتی حسابداری به معنای حفاظت سامانه‎اطلاعاتی حسابداری در برابر دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات – انبارش‎شده، در حال پردازش، یا گزارش‎شده – و خدمات است.

اموال مجاور

اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آن را در هنگام اجرای پروژه می دهد، آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار می دهد.