• بایگانی ها

برداشت ضایعات

مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیر قابل استفاده به سرمایه مورد بیمه اضافه می شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد.

برگشت از خسارت

در برخی موارد جبران خسارت زیاندیده برای بیمه‌گر برگشت دارد. این برگشت می تواند به صورت بازیافت از مورد بیمه خسارت دیده یا کسورات باشد که در ازای جبران خسارت مالک آن بیمه‌گر است و یا به صورت اضافه برگشت که به دلیل اشتباهات حسابداری و غیره موجب دریافت مبلغی بیشتر از مبلغ واقعی شده ایجاد شده همچنین یکی دیگر از منابع بازیافت از پرداخت خسارت همکاران تجاری (کارت سبز، کنسرسیوم، اتکایی) است.