قرارداد بیمه عبارت است از نوشتاری که بین بیمه‌گر و بیمه گژار با درج جزئیات پذیرش‌های دو طرف مانند، پوشش‌های در خواستی بیمه‌گزار، استثنائات و محدودیتها، شرایط ایجاد و پرداخت خسارت و سایر جزئیات متناسب مورد پذیرش بیمه‌گر و بیمه‌گزار در آن نوشته شده است. قراردادهائی که شامل چندین محصول بیمه‌ای (بیمه نامه یا قرارداد) از یک یا چند مدیریت بیمه است مانند انرژی را بسته بیمه‌ای می نامیم.
کد بسته به ترتیب زیر شماره گذاری می شود:
شماره اول منحصر به گروه، رشته یا زیر رشته اصلی درخواست شده
شماره های بعدی به ترتیب صعودی گروه، رشته یا زیر رشته فرعی درخواست شده