• بایگانی ها

بازخرید سرمایه

بازخرید بیمه نامه عمر در هر زمانی برای بیمه گزار یا ذینفعان (در صورت فوت بیمه گزار) امکان پذیر است. با این‌کار ارزش بازخرید سرمایه وی محاسبه شده و پس از ابطال بیمه‌نامه، به وی پرداخت می‌شود. بازخرید بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز در صورتی برای بیمه گزار یا ذینفعان (در صورت فوت بیمه گزار) با سود همراه است که حداقل بیش از نیمی از اقساط خود را پرداخت کرده باشد.

بازخرید سرمایه توسط بیمه شده

بیمه شده می‌تواند در هر زمانی که بخواهد اقدام به بازخرید بیمه‌نامه خود نماید. با این‌کار ارزش بازخرید سرمایه وی محاسبه شده و پس از ابطال بیمه ‌نامه، به وی پرداخت می‌شود. بازخرید بیمه ‌نامه عمر و پس‌انداز در صورتی برای بیمه شده با سود همراه است که حداقل بیش از نیمی از اقساط خود را پرداخت کرده باشد

بخش

بخش واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان، روستا،مزرعه و مکان همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.

برداشت ضایعات

مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیر قابل استفاده به سرمایه مورد بیمه اضافه می شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد.

برگشت از خسارت

در برخی موارد جبران خسارت زیاندیده برای بیمه‌گر برگشت دارد. این برگشت می تواند به صورت بازیافت از مورد بیمه خسارت دیده یا کسورات باشد که در ازای جبران خسارت مالک آن بیمه‌گر است و یا به صورت اضافه برگشت که به دلیل اشتباهات حسابداری و غیره موجب دریافت مبلغی بیشتر از مبلغ واقعی شده ایجاد شده همچنین یکی دیگر از منابع بازیافت از پرداخت خسارت همکاران تجاری (کارت سبز، کنسرسیوم، اتکایی) است.

بسته های بیمه ای

قرارداد بیمه عبارت است از نوشتاری که بین بیمه‌گر و بیمه گژار با درج جزئیات پذیرش‌های دو طرف مانند، پوشش‌های در خواستی بیمه‌گزار، استثنائات و محدودیتها، شرایط ایجاد و پرداخت خسارت و سایر جزئیات متناسب مورد پذیرش بیمه‌گر و بیمه‌گزار در آن نوشته شده است. قراردادهائی که شامل چندین محصول بیمه‌ای (بیمه نامه یا قرارداد) از یک یا چند مدیریت بیمه است مانند انرژی را بسته بیمه‌ای می نامیم.
کد بسته به ترتیب زیر شماره گذاری می شود:
شماره اول منحصر به گروه، رشته یا زیر رشته اصلی درخواست شده
شماره های بعدی به ترتیب صعودی گروه، رشته یا زیر رشته فرعی درخواست شده

بهای بیمه پرداختی

هرگاه از بهای تجاری بیمه آن مبالغی که به بیمه‌گر تعلق ندارد کسر شود مبلغ باقیمانده را فروش بیمه یا بهای بیمه پرداختی نام گذاری می کنند.

بیمه

عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.