ذینفع، (به انگلیسی: Beneficiary) یک شخص حقیقی یا اشخاصی که بعنوان ذینفع از سرمایه بیمه، مستمری یا غرامت بیمه توسط بیمه‌گذار، در زمان حیات او تعیین می‌شوند و بیمه‌گر متعهد به اجرای این ترتیب یا وصیت‌نامه بیمه‌گذار است.